Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Ar būtinas fizinis kontaktas su mokytoju?

 

„Fizinis kontaktas nėra svarbu. Vadovautis reikia transcendentinėmis vibracijomis, sklindančiomis iš mokytojo lūpų. Tada dvasiniame gyvenime jus lydės sėkmė. Jeigu jus kamuoja išsiskyrimas su manimi, pasidėkite ant asanos mano atvaizdą ir turėsite įkvėpimo šaltinį“. (Laiškas Brahmanandai ir kitiems mokiniams, 1967.01.19)

 

„Tik visada atsimink, kad aš su tavimi. Jeigu tu nuolatos galvoji apie mane, aš taip pat galvoju apie tave. Nors fiziniame plane mus skiria didelis atstumas, dvasiniu požiūriu mes esame kartu. Todėl mums visada reikia rūpintis tik tokiu dvasiniu ryšiu“. (Laiškas Gaurasundarai, 1969.11.13)

 

„Mums reikia bendrauti per garsinę vibraciją, o ne fizinio kontakto būdu. Tai ir yra tikroji bendravimo forma“. (Paskaita, Monrealis, 1968.08.18)

 

„Yra du bendravimo būdai: fizinis ir garsinės vibracijos forma. Fizinė bendravimo forma yra laikina, tuo tarpu ryšys per vibraciją – amžinas [...] Jeigu mes ilgimės Krišnos ar dvasinio mokytojo, paprasčiausiai reikia atsiminti jų nurodymus ir išsiskyrimo jausmas išnyks. Toks bendravimas su Krišna ir dvasiniu mokytoju turi vykti per vibraciją, nekontaktuojant fiziškai. Tai ir yra tikroji bendravimo forma“. (Pakilimas į Krišnos sąmonę, ketvirtas skyrius)

 

„Nors materialiu požiūriu Jo Dieviškoji Malonybė Šryla Bhaktisidhanta Sarasvati Gosvamis Thakura Prabhupada šį pasaulį paliko paskutinę 1936 metų gruodžio dieną, aš vis tik jaučiu, kad Jo dieviška malonė visada su manimi vani, Jo žodžių, formoje. Yra du bendravimo būdai – vani ir vapu; vani reiškia bendravimą žodžiais, o vapu – bendravimą per fizinį kontaktą. Pastarasis kartais įmanomas, kartais ne, bet vani yra amžinas. Todėl reikia naudotis vani, o ne fiziniu kontaktu“. (ČČ, Antya, Baigiamasis žodis)

 

„Todėl naudokis vani, o ne fiziniu kontaktu“. (Laiškas Šači d.d., 1975.11.04)

 

 

„Ar aš būsiu fiziniame kūne, ar ne, aš vis tiek liksiu jūsų asmeniniu mokytoju. Lygiai taip pat mano Guru Maharadža ir toliau bendrauja su manimi“. (Pokalbis Vrindavane, 1977.07.14)

 

„Kartais žmonės galvoja, kad bendravimas su tais, kurie užsiima atsidavimo tarnyste, trukdys jiems spręsti savo ekonomines problemas. Norint išsklaidyti tokias abejones, galima pasakyti, kad bendrauti su tokiomis asmenybėmis reikia ne betarpišku fiziniu kontaktavimu, bet siekiant įžvelgti tikrąsias problemų priežastis, o tai įmanoma per filosofijos ir logikos studijas“. (ŠB 3.31.48, komentaras)

 

„Aš visada su tavimi. Nepergyvenk, jeigu negali su manimi bendrauti fiziniame lygyje“. (Laiškas Džajanandai, 1967.09.16)

 

Paramananda: Mes visada labai aiškiai jaučiame, kad esate su mumis, Šryla Prabhupada. Tai vis dėka jūsų nurodymų. Mes visada medituojame į jūsų nurodymus.

Šryla Prabhupada: Ačiū. Tai ir yra tikrasis bendravimas. Fizinis kontaktas nėra toks svarbus“. (Pokalbis Vrindavane, 1977.10.06)

 

„Tu rašai, kad nori būti naudingas, asmeniškai man pasitarnaudamas, bet kodėl užmiršti, kad tu visada esi su manimi. Kai tu man padedi pamokslavimo reikale, aš visada galvoju apie tave, o tu galvoji apie mane. Tai ir yra tikrasis bendravimas. Aš taip pat kiekvieną akimirką galvoju apie savo Guru Maharadžą, nes kiek įmanoma stengiuosi jam tarnauti, nors ir negaliu su juo asmeniškai bendrauti. Tačiau esu įsitikinęs, kad jis man padeda per savo nurodymus. Yra du bendravimo būdai: fizinis ir per nurodymus. Fizinis bendravimas nėra toks svarbus, kaip bendravimas per nurodymus“. (Laiškas Govindai d.d., 1969.08.18)

 

„Norint gauti mano palaiminimus, visai nebūtinas mano asmeninis dalyvavimas. Jeigu jūs kartojate Hare Krišna maha-mantrą, skaitote mano knygas, vadovaujatės mano nurodymais, valgote tiktai krišna-prasadam ir taip toliau, tai neabejotinai gaunate palaiminimus iš Viešpaties Čaitanjos, kurio misiją aš kuo nuolankiausiai stengiuosi vykdyti“. (Laiškas Bala Krišnai, 1974.06.30)

 

„Apreikštuosius šventraščius gali suprasti bet kuris žmogus, turintis tvirtą tikėjimą Viešpačiu ir dvasiniu mokytoju. Taigi tęsk toliau ta pačia dvasia ir dvasiniame gyvenime tave lydės sėkmė. Esu įsitikinęs, kad net jei aš fiziškai nebūsiu šalia tavęs, tu vis tik sugebėsi atlikti savo dvasines pareigas Krišnos sąmonėje, jeigu vadovausiesi nurodytais principais“. (Laiškas Subalai. 1967.09.29)

 

„Ir taip, nors dvasinis mokytojas gali fiziškai ir nebūti šalia, garsinę vibraciją reikia laikyti jo asmeniniu pasirodymu. Tai, ką mes išgirdome iš dvasinio mokytojo, niekada neišnyksta“. (Paskaita Los Andžele, 1969.01.13)

 

Bhakta: ... kartais dvasinis mokytojas būva labai toli, pavyzdžiui, Los Andžele. O kas nors atvyksta į Hamburgo šventyklą ir galvoja: „Kaip man dabar pasitarnauti dvasiniam mokytojui?“

Šryla Prabhupada: Paprasčiausiai vykdyk jo nurodymus. Dvasinis mokytojas šalia tavęs būva savo žodžiais. Nors mano dvasinis mokytojas jau paliko savo fizinį kūną šioje planetoje, aš su juo bendrauju per jo nurodymus“. (Paskaita Londone, 1971.08.18)

 

„Tai vadinasi prakata, kai kažkoks asmuo yra šalia, ir mes galime su juo fiziškai kontaktuoti. Bet yra kita būsena – aprakata, kai tos asmenybės  fiziškai yra toli. Bet tai nereiškia, kad Krišna miręs, ar Dievas miręs. Tai reiškia, kad nesvarbu – prakata ar aprakata, yra fizinis kontaktas, ar nėra“. (Paskaita Los Andžele, 1973.12.11)

 

„Taigi dvasiniu požiūriu nėra jokio išsiskyrimo, nors mus ir skirtų didžiuliai nuotoliai“. (Laiškas Šjamai d.d., 1969.08.30)

 

„Aš atvykau į jūsų šalį, norėdamas paskleisti Krišnos sąmonę, ir jūs padedate šiai mano misijai. Nors fiziškai aš dabar toli, bet dvasinėje plotmėje aš visada su jumis“. (Laiškas Nandarani, Krišnai d.d. ir Subalai, 1967.10.03)

 

„Iš tikrųjų mes neišskiriami. Yra dvi kategorijos – vani ir vapu; pirmoji reiškia buvimą garsinės vibracijos formoje, antroji – asmeninį buvimą. Tarp jų skirtumo nėra“. (Laiškas Hamsadutai, 1970.06.22)

 

„Kai dvasinis mokytojas fiziškai yra toli, vaniseva darosi svarbesnė. Mano dvasinis mokytojas Sarasvati Gosvamis Thakura fiziškai palikęs šį pasaulį, bet aš stengiuosi vykdyti jo nurodymus, todėl niekada nesijaučiu nuo jo atitolęs“. (Laiškas Karandharai, 1970.08.22)

„Aš taip pat nesijaučiu atitolęs nuo savo Guru Maharadžos. Kai aš jam tarnauju, jo atvaizdas priduoda man pakankamai jėgų toliau tęsti šią tarnystę. Tarnystė mokytojo žodžiams yra svarbesnė už tarnystę jo kūnui“. (Laiškas, 1970.07.19)

 

Orientuokitės į nurodymus, o ne į kūną

 

„Su savo Guru Maharadža aš susitikau keturis ar penkis kartus, bet niekada, net akimirkai, su juo neišsiskyriau. Aš vykdau jo nurodymus, todėl niekada nejaučiu išsiskyrimo. Kai kurie mano dvasiniai broliai čia, Indijoje, nuolatos asmeniškai bendravo su Guru Maharadža, bet jie ignoruoja jo nurodymus. Tai panašu į blakę ant karaliaus kojos. Ji gali labai didžiuotis savo padėtimi, bet viskas, ką ji gali – tik įkąsti. Asmeniškas bendravimas ne toks svarbus, kaip bendravimas per nurodymų vykdymą“. (Laiškas Satjadhanai, 1972.02.20)

 

„Dvasiniu požiūriu nėra jokio skirtumo tarp atėjimo ir išėjimo iš šio pasaulio [...] taigi, nors šiandien yra Om Višnupada Šry Šrymad Bhaktisidhantos Sarasvati Thakuro išėjimo diena, tačiau nėra jokio reikalo liūdėti, nors ir jaučiame išsiskyrimą“. (Paskaita, 1973.12.13)

 

„Mano Guru Maharadža bus labai labai tavimi patenkintas ... neteisinga manyti, kad jis mirė ir jo daugiau nebėra. Toks supratimas nėra dvasinis... Jis mato. Aš niekada nesijaučiau vienišas“. (Paskaita, 1975.03.02)

 

Vani svarbiau už vapu“. (Laiškas Tušta Krišnai, 1972.12.14)

 

„Taip, aš labai džiaugiuosi, kad jums taip sekasi vystyti veiklą savo centre, ir kad visi bhaktos, vykdydami savo dvasinio mokytojo nurodymus, jaučia jį esant šalimais, nors fiziškai ten jo nėra. Tai teisingas mąstymas“. (Laiškas Karandharai, 1970.09.13)

 

„Dvasinio mokytojo žodžiai prasismelkia į kenčiančio žmogaus širdį ir nušviečia ją transcendentiniu žinojimu, kuris pats vienas gali užgesinti materialios būties gaisrą“. (ŠB 1.7.22, komentaras)

 

„Du žodžiai, vani ir vapu; vani reiškia žodžius, o vapu nurodo fizinį kūną. Vapu yra pasmerktas, laikinas. Tokia materialaus kūno savybė. Bet jeigu mes laikomės vani, dvasinio mokytojo žodžių, tada mes tvirtai einame atsidavimo tarnystės keliu... jeigu jūs visada tiksliai vykdote nurodymus, tai visada būsite įsikvėpę. Toks dvasinis supratimas“. (Paskaita, 1975.03.02)

 

„Todėl reikia įsisąmoninti, kokia svarbi yra garsinė vibracija, sklindanti iš Krišnos ar dvasinio mokytojo lūpų. Niekada negalvokite, kad manęs nėra šalia jūsų. Būtent klausydamiesi mano žodžių, jūs realiai kontaktuojate su manimi“. (Laiškas mokiniams, 1967.08.02)

 

„Dvasinių žinių įsisavinimui negali sutrukdyti jokios materialios kliūtys“. (ŠB 7.7.1, komentaras)

 

„Dvasinių vibracijų galia niekada nesumažėja, net jeigu jų šaltinis mums nepasiekiamas“. (ŠB 2.9.8, komentaras)

 

„Mokinys ir dvasinis mokytojas neišskiriami, jeigu mokinys vykdo dvasinio mokytojo nurodymus. Tada mokytojas visada būva šalia mokinio. Tokia bendravimo forma vadinasi vani (bendravimas per žodžius). Fizinis kontaktas su mokytoju vadinasi vapu, ir šiuo atveju mokinys privalo tarnauti savo mokytojo kūnui. Vani atveju mokinys vykdo jo nurodymus“. (ŠB 4.28.47, komentaras)

 

„Jeigu nėra jokios galimybės asmeniškai pasitarnauti dvasiniam mokytojui, bhakta tarnauja, vykdydamas jo nurodymus. Dvasinio mokytojo nurodymai niekuo nesiskiria nuo jo paties. Todėl, kai mokytojo nėra, mokinio turtas – jo žodžiai“. (ČČ, Adi-lila, 1.35, komentaras)

 

„Jis amžinai gyvas savo dieviškuose nurodymuose, ir jo pasekėjai gyvuoja kartu su juo“. (ŠB, Įvadas)

 

„Taip, išsiskyrimo su dvasiniu mokytoju ekstazė netgi stipresnė už ekstazę susitikus“. (Laiškas Džaduranei, 1968.01.13)

 

„Krišna ir Jo atstovas niekuo nesiskiria. Dvasinis mokytojas, kaip ir Krišna, gali būti visur, kur tik panori jo mokinys. Dvasinis mokytojas yra principas, o ne kūnas. Tai panašu į televizijos laidą, kurią vienu metu galima stebėti įvairiausiose vietose, nes ji perduodama radijo bangų sklidimo principu“. (Laiškas Malati, 1968.05.28)

 

„Geriausia tarnystė Krišnai ir dvasiniam mokytojui – išsiskyrime. Asmeniška tarnystė kartais būva rizikinga“. (Laiškas Madhusudanai, 1967.12.30)

 

Užtenka vien knygų

 

Bhakta: Šryla Prabhupada, kaip galime gauti nurodymus, kai jūsų nėra su mumis? Ypač, kai atsiranda klausimų...

Šryla Prabhupada: Atsakymai į klausimus... atsakymai mano knygose“. (Pasivaikščiojimas Los Andžele, 1973.05.13)

 

„Visą laisvą laiką studijuokite mano knygas. Tada rasite atsakymus į visus savo klausimus“. (Laiškas Upendrai, 1976.01.07)

 

„Jeigu galite ateiti į šventyklą – ateikite. Tai vieta, kur jums suteikiama galimybė betarpiškai pasitarnauti Viešpačiui Šry Krišnai. Tuo pat metu kasdien skaitykite mano knygas, kuriose rasite atsakymus į visus klausimus, ir taip jūs įsitvirtinsite Krišnos sąmonėje. Taip jūsų gyvenimas taps tobulu“. (Laiškas Hjugo Salemonui, 1974.11.22)

 

„Jūs visi turite skaityti mūsų knygas bent du kartus per dieną, ryte ir vakare. Tada atsakymus į savo klausimus gausite automatiškai“. (Laiškas Ranadhirai, 1970.01.24)

 

„Mano knygose Krišnos sąmonės filosofija pilnai išaiškinta, todėl, jei ko nors nesuprantate, vėl ir vėl skaitykite. Skaitydami kasdien, jūs gausite žinias ir tokiu būdu darysite pažangą dvasiniame gyvenime“. (Laiškas Bahurupai, 1974.11.22)

 

Šryla Prabhupada: Net akimirkos bendravimo su tyru bhakta užtenka, kad būtų garantuota absoliuti sėkmė!

Revatinanda: Net ir skaitant tyro bhaktos žodžius?

Šryla Prabhupada: Taip.

Revatinanda: Net trumpo kontakto su jūsų knygomis metu būva toks rezultatas?

Šryla Prabhupada: Rezultatas. Žinoma, reikalinga ir viena, ir kita. Žmogus turi to siekti“. (Pokalbis Indore, 1970.12.13)

 

„Sulaukus aštuoniasdešimt metų, negali tikėtis ilgai gyventi. Mano gyvenimas baigiasi. Jūs turėsite pratęsti mano reikalą, ir šios knygos viską padarys“. (Pokalbis, 1976.02.18)

 

Paramahamsa: Mano klausimas toks – kai tyras bhakta komentuoja Bhagavadgytą, ir žmogus, kuris niekada nematė jo gyvo, skaito tuos komentarus, – ar jis gauna tą patį rezultatą?

Šryla Prabhupada: Taip. Jūs galite bendrauti su Krišna, skaitydami Bhagavadgytą. O tie šventi žmonės pateikė savo komentarus, paaiškinimus. Kas čia nesuprantamo?“ (Pasivaikščiojimas Paryžiuje, 1974.06.11)

 

„Taigi nieko naujo aš jums nepasakysiu. Visa, ką norėjau pasakyti, aš sudėjau į savo knygas. Tiesiog stenkitės jas suprasti ir eikite šituo keliu. Neturi jokios reikšmės, ar aš esu šalia jūsų, ar ne“. (Pokalbis Vrindavane, 1977.15.17)

 

„Kai aš pasitrauksiu, nereikia liūdėti. Aš visada būsiu su jumis savo knygų ir nurodymų pavidalu“. (Atgal pas Dievą, 13.1-2, 1977 m. gruodis)

 

Šryla Prabhupada – mūsų amžinasis guru

 

Žurnalistas: Kas bus su Judėjimu Amerikoje, kai jūs numirsite?

Šryla Prabhupada: Aš niekada nemirsiu!

Bhaktos: Jaya! Hari-bolo!

Šryla Prabhupada: Aš gyvensiu savo knygose, o jūs jomis naudositės“. (Interviu, Berklis, 1975.15.17)

 

Klausytoja: ...dvasinis mokytojas po savo mirties ir toliau mus ves?

Šryla Prabhupada: Taip, taip. Kaip Krišna mus veda, taip ir dvasinis mokytojas jus ves“. (Paskaita, 1969.09.23)

 

„Amžinas ryšys tarp mokinio ir dvasinio mokytojo užsimezga nuo tos dienos, kai mokinys pradeda girdėti“. (Laiškas Džaduranei, 1972.09.04)

 

 „Tyro bhaktos įtaka tokia stipri, kad jeigu su juo bendrauja žmogus, neturintis didesnio tikėjimo, jis gauna progą sužinoti apie Viešpatį iš autoritetingų šventraščių, tokių kaip Bhagavadgyta ir Šrymadbhagavatam... Tai pirmoji bendravimo stadija su tyru bhakta“. (Atsidavimo nektaras, 19 skyrius)

 

Narajana: Tai yra, tie mokiniai, kurie neturi galimybės su jumis kalbėti, jus matyti...

Šryla Prabhupada: Jis kalbėjo apie vani ir vapu. Net jeigu jūs nematote jo kūno, pasinaudokite jo žodžiais, vani.

Narajana: Bet kaip jie sužinos, kad jūs patenkintas?

Šryla Prabhupada: Jeigu jūs iš tikrųjų vykdote guru nurodymus, tai jis bus patenkintas. Bet jeigu nevykdysite, tai argi jis džiaugsis?

Sudama: Ne tik tai. Jūsų malonė pralieta visur, ir jeigu mes tuo pasinaudosime, tada pajusime rezultatus.

Šryla Prabhupada: Taip.

Džajadvaita: Ir jeigu mes tikime tuo, ką sako guru, tai automatiškai gausime rezultatus.

Šryla Prabhupada: Taip. Mano Guru Maharadža išėjo 1936 metais, o aš šį Judėjimą įkūriau 1965-aisiais, po trisdešimties metų. Ir ką gi? Aš tebegaunu jo malonę. Tai vani. Net tada, kai guru išėjęs, jūs gausite palaikymą, jeigu laikotės vani.

Sudama: Tai yra, apie išsiskyrimą negali būti kalbos, kol mokinys vykdo guru nurodymus.

Šryla Prabhupada:  Ne. Čakhu dano dilo džei... Kaip toliau?

Sudama: Čakhu dano dilo džei, džanme džanme prabhu sei.

Šryla Prabhupada: Džanme džanme prabhu sei. Kur čia išsiskyrimas? Tas, kuris atvėrė mums akis, ir yra mūsų prabhu gimimas po gimimo“. (Pokalbis, San Franciskas, 1975.07.21)

 

„Madhudviša: Ar gali krikščionys be dvasinio mokytojo pagalbos pasiekti dvasinį pasaulį, tikėdami Kristaus žodžiais ir bandydami vadovautis jo nurodymais?

Šryla Prabhupada: Aš nesuprantu.

Tamal Krišna Gosvamis: Ar gali šiuolaikiniai krikščionys, neturėdami dvasinio mokytojo, bet skaitydami Bibliją ir sekdami Kristaus žodžiais, pasiekti...

Šryla Prabhupada: Jeigu jūs skaitote Bibliją, reiškia, sekate dvasinio mokytojo žodžiais. Kaip jūs galite sakyti, kad be mokytojo. Jeigu jūs studijuojate Bibliją, vadinasi, einate Viešpaties Jėzaus Kristaus pėdomis, tai yra jus veda dvasinis mokytojas. Kaip be dvasinio mokytojo?

Madhudviša: Aš turėjau omenyje gyvą dvasinį mokytoją.

Šryla Prabhupada: Dvasinis mokytojas – tai ne... dvasinis mokytojas amžinas... Dvasinis mokytojas amžinas, o tu klausi, kaip apsieiti be dvasinio mokytojo. Bet kuriame gyvenimo etape jums būtinas dvasinis mokytojas. Jūs galite pasirinkti tą ar aną dvasinį mokytoją. Tai kitas reikalas. Bet jūs turite pasirinkti. Tu sakai: „Skaitydamas Bibliją“. Kai tu skaitai Bibliją, reiškia, kad tu seki dvasiniu mokytoju, kurį atstovauja koks nors dvasiškis ar dar kas nors, esantis Viešpaties Jėzaus Kristaus mokinių sekoje“. (Pokalbis, Sietlas, 1968.10.02)

 

„Tu klausi, ar tiesa, kad dvasinis mokytojas nepalieka visatos, kol visi jo mokiniai sugrįš į dvasinį pasaulį. Mano atsakymas – taip, tokia taisyklė“. (Laiškas Džajapatakai, 1969.07.11)

 

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis