Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka

Aštuoni Viešpaties Čaitanjos pamokymai

Viešpats Čaitanja Mahāprabhu nurodė savo mokiniams rašyti knygas apie Krišnos mokslą. Šią užduotį Jo pasekėjai vykdo iki šiol. Viešpaties Čaitanjos išdėstytos filosofijos paaiškinimai ir pristatymai dėka mokinių sekos yra patys gausiausi, tiksliausi ir nuosekliausi. Nors Viešpats Čaitanja dar jaunystėje buvo plačiai pripažintas mokslininkas, Jis paliko tik aštuonis posmus, vadinamus Šikšāštaka. Šie aštuoni posmai aiškiai atskleidžia Jo misiją ir nurodymus. Šios labiausiai vertingos maldos yra pateikiamos čia.

ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṇkīrtanam

 

Šlovė Šri Krišnos sankirtanai, kuri nuvalo dulkes, per ilgus metus susikaupusias širdyje, ir užgesina sąlygoto gyvenimo gaisrą – sustabdo besikartojančius gimimą ir mirtį. Sankirtanos judėjimas – aukščiausias palaiminimas visai žmonijai, nes jis skleidžia malonių mėnulio spindulius. Tai gyva transcendentinio žinojimo esmė, maitinanti transcendentinį palaimos vandenyną ir leidžianti iki galo pajusti visad mūsų trokštamo nektaro skonį.

 

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ

 

O mano Viešpatie, vien Tavo šventas vardas gali suteikti visas malones gyvoms būtybėms, todėl Tu vadiniesi šimtais ir milijonais vardų, tokių kaip Krišna ir Govinda. Į tuos vardus Tu sudėjai visas Savo transcendentines energijas. Jiems atminti ir giedoti nėra griežtų ir sunkiai įvykdomų taisyklių. O mano Viešpatie, iš Savo gailestingumo Tu suteikei mums galimybę lengvai Tave pasiekti per Tavo šventus vardus, bet aš toks nelaimingas, kad darau įžeidimus, todėl manęs jie nežavi.

 

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

 

Šventą Viešpaties vardą reikia kartoti nuolankioje dvasios būsenoje, laikant save menkesniu už šiaudą gatvėje. Reikia būti pakantesniam už medį, paminti netikro prestižo jausmą ir būti visada pasirengusiam išreikšti pagarbą artimam savo. Tokioje dvasios būsenoje šventą Viešpaties vardą galima giedoti be perstojo.

 

na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

O visagali Viešpatie, aš netrokštu kaupti turtų, nenoriu nei gražuolių moterų, nei pasekėjų būrio. Tenoriu vieno – be jokių išskaičiavimų, su atsidavimu tarnauti Tau gimimas po gimimo.

ayi nanda-tanuja kiṅkaraṁ
patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpayā tava pāda-paṅkaja-
sthita-dhūlī-sadṛśaṁ vicintaya

O Maharadžos Nandos sūnau [Krišna], esu amžinas Tavo tarnas, bet taip jau atsitiko, kad aš nupuoliau į gimimo ir mirties vandenyną. Prašau ištraukti mane iš šio vandenyno ir padaryti vienu iš atomų prie Tavo lotosinių pėdų.

nayanaṁ galad-aśru-dhārayā
vadanaṁ gadgada-ruddhayā girā
pulakair nicitaṁ vapuḥ kadā
tava-nāma-grahaṇe bhaviṣyati

 

O mano Viešpatie, ar sulauksiu tos dienos, kai mano akys pasipuoš meilės ašaromis, kurios be paliovos liesis, giedant Tavo šventą vardą? Kada, tariant Tavo vardą, trūkčios mano balsas ir šiaušis plaukai?

 

yugāyitaṁ nimeṣeṇa
cakṣuṣā prāvṛṣāyitam
śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ
govinda-viraheṇa me

 

O Govinda! Kiekviena išsiskyrimo su Tavimi akimirka prailgsta tarytum dvylika ir net daugiau metų. Iš mano akių upeliais srūva ašaros, ir visas pasaulis tampa tuščias, kai greta nėra Tavęs.

 

āśliṣya vā pāda-ratāṁ pinaṣṭu mām
adarśanān marma-hatāṁ karotu vā
yathā tathā vā vidadhātu lampaṭo
mat-prāṇa-nāthas tu sa eva nāparaḥ

 

Vienintelis mano Viešpats – Krišna, ir toks Jis liks visados – ar šiurkščiai suspaus Savo glėby, ar sudraskys širdį nepasirodydamas priešais. Jo valioje daryti viską, ko tik Jis užsigeidžia. Kad ir kas atsitiktų, Jis visada bus mano Viešpats, kurį aš garbinu.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis