Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

PAGRINDINIS VAIDHI-SADHANA-BHAKTI PRINCIPAS

 

Vaidhi-sadhana-bhakti – tai apribojimai ir taisyklės: vaidhi (nijama) ir nišeda (jama). Cituodamas Padma-puraną, Šryla Prabhupada nurodo patį svarbiausią principą, kuris apsprendžia visus kitus: smartavyah satatam višnur vismartavyo na džatučih – visada atminti Krišną ir niekada Jo neužmiršti.

Atmindami Viešpatį, mes pasiekiame gyvenimo tobulybę – bhakti. Užmiršdami Krišną, mes keliaujame tiesutėliai į pragarą. Šitame tekste vartojamas žodis satatam, kas reiškia „visada“. Ar tai reiškia, kad jeigu mes nors minutėlei užmiršime Krišną, tai būtinai atsikliūsime į pragarą?

Višvanatha Čakravarti Thakuras maloningai aiškina, kad žodis satatam reiškia, jog Krišną žmogus turi prisiminti bent kartą per dieną. Sadhana-bhakti lygyje neįmanoma kiaurą parą galvoti apie Krišną. Materialūs norai, glūdintys mūsų širdyje, trukdo sutelkti protą į dvasinius dalykus. Bet jeigu mes kiekvieną dieną retkarčiais prisiminsime Krišną, ilgainiui mūsų sadhana darysis vis gilesnė, ir vienąkart mes pasieksime jos tobulybę, būtent nuolatos atminsime Krišną.

Skyriaus, skirto vaidhi-sadhana-bhakti temai, pabaigoje Šryla Prabhupada rašo apie varnas ir ašramus, nes tai yra nurodytų pareigų sistema. Jis duoda mums suprasti, kad nepriklausomai nuo to, kokiai varnai ar ašramui mes priklausome, mūsų pareiga – atminti Krišną. Visos kitos taisyklės ir nurodymai reikalingi lygiai tiek, kiek jie padeda prisiminti Krišną. Žmogus, kuris yra per daug prisirišęs prie taisyklių ir nurodymų, vadinamas smarta – tas, kuris laikosi smriti ir dharma-šastrų nurodymų. Jeigu jis dėl tokio prisirišimo užmiršta galutinį kelio tikslą, vadinasi, jo atsidavimo tarnystę užteršė karma.

Atsidavimo nektare Šryla Prabhupada pateikia labai aiškų vaidhi-sadhana-bhakti apibrėžimą: „Vaidhi-bhakti – tai tarnystė, atliekama iš pareigos jausmo, kai žmogus tarnauja Viešpačiui, vykdydamas dvasinio mokytojo ar šventraščių nurodymus, nejausdamas Jam prisirišimo nei vidinių paskatų tai tarnystei“.

Šio skyriaus pabaigoje Rupa Gosvamis cituoja keletą tekstų apie varnas ir ašramus. Paskutiniame Narada-pančaratra tekste sakoma: „Bet kurią veiklą, skatinamą šventraščių, kurios tikslas – patenkinti Aukščiausią Dievo Asmenį, dvasiniai mokytojai priskiria reguliuojantiems atsidavimo tarnystės principams. Tas, kuris nuolatos, vadovaudamasis dvasinio mokytojo nurodymais, užimtas tokia tarnyste Aukščiausiam Dievo Asmeniui, palaipsniui pasiekia tyros tarnystės lygį“.

Kitaip sakant, sadhana-bhakti – tai bet kokia šventraščių nurodymus atitinkanti veikla, padedanti žmogui atminti Krišną.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis