Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Mokykimės galvoti gunų kategorijomis

 

Mūsų likimą gunos veikia trejopai. Dorybės guna pakelia į aukštutines planetas, aistros guna mus laiko vidurinėse planetose, o neišmanymo guna smukdo į žemutines planetas. Jos nukreipia mus ten, kur lemta likimo. Ir nebūtinai mums reikia keliauti po visatą – užsitarnautas gyvenimo sąlygas gunos gali sukurti ir toje pačioje planetoje. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, gyvendamas Žemėje, patenka į neišmanymo guną, tai jam ir čia bus sukurtas pragaras, o patekęs į dorybės guną, jis ir Žemėje gali patirti dangiškos laimės skonį. Taigi gunos supančioja mus tokiomis gyvenimo sąlygomis, kurių mes norėjome.

Skaitytojas: Ar galima kokio nors prietaiso pagalba pamatyti gunas?

Autorius: Gunos – virvės, bet ne tos, kurias galima nusipirkti par- duotuvėje. Tai labai subtili energija. Už jas galingesnis tik laikas. Ir tik tas, kuris tapo šventu žmogumi, Dievo malonės dėka kartais gali regėti gunų darbą. Joks, kad ir tobuliausias prietaisas, šito negali.

Jeigu žmogus matytų gunas, prieš jo akis atsivertų nepaprastas reginys. Jis pamatytų, kaip visus objektus tarpusavyje jungia kažkokios gijos. Tomis gijomis užpildyta visa visata. Būtent jos mirtinai sujungia mus su ta aplinka, kurioje mes norėjome gyventi. Yra tik vienas būdas, kaip išsivaduoti iš vienų gijų ir pasirišti kitomis – reikia pakeisti savąjį laimės supratimą.

Skaitytojas: Vadinasi, mūsų polinkis į laimę stipresnis už gunas?

Autorius: Taip, niekas negali uždrausti mums būti laimingais. Gunos tik vykdo Viešpaties valią, norėdamos užtikrinti mums laimingą gyvenimą. Kadangi materialiame pasaulyje dauguma gyvų būtybių susidarė iškreiptą vaizdą apie laimę, tai reikalinga pasidarė ne tik dorybės, bet ir aistros bei neišmanymo gunos.

Skaitytojas: Patikslinkite, prašau, kaip išsivaduoti iš tų gunų, kurios verčia mus kentėti.

Autorius: Nuo tos akimirkos, kai mes pakeičiame savo supratimą apie laimę, pradeda vyrauti guna, kuri ir sukuria tą laimės modelį atitinkančias sąlygas. Mes vis labiau prisirišame prie tos naujos laimės, ir tai tampa įspūdingų permainų mūsų likime priežastimi. Palaipsniui nyksta noras gyventi taip, kaip anksčiau.

Skaitytojas: Norite pasakyti, kad pagrindinės permainos vyksta mūsų mąstysenoje, o likimas neišvengiamai pasikeičia pats?

Autorius: Taip, tik protinė veikla, besiremianti intelektu, gali iš pagrindų pakeisti mūsų gyvenimą.

Skaitytojas: Kai žmogus pakeičia savąjį laimės supratimą, ar ilgai jam reikia laukti permainų?

Autorius: Permainos gali įvykti per sekundę, bet gali tęstis ir šimtus gyvenimų. Viskas priklauso nuo to, kiek stiprūs buvo praėjusių laikų norai, palyginti su dabartiniu noru. Mes juk esame visiškai supančioti buvusių norų, kuriais rūpinasi visatos dėsniai.

Skaitytojas: Bet aš, kaip ir daugelis žmonių, manau, kad gerai pasistengus, gyvenimą galima greitai pakeisti.

Autorius: Jeigu kas nors taip galvoja, tai tegu pabando tuoj pat pasidaryti turtingu ar persikelti į kitą planetą, turėdamas dabartinius charakterio bruožus. Taip būna tik pasakose. Tik ten jų personažai patenka į tokias gyvenimo sąlygas, kurių jie neužsitarnavo nei savo norais, nei poelgiais. Mes galvojame, kad patys pasirenkame, kur gyventi. Taip, bet tik Žemės planetos rėmuose, ir tai ne visada. Nagi, pamėginkime tuoj pat persikelti į Mėnulį. Koks stiprus noras turi būti, kad tai įvyktų! Apie tai juokinga ir pagalvoti.

Skaitytojas: O jau sekančiame gyvenime galima atsidurti kitoje planetoje?

Autorius: Jeigu laimės suvokimas taip pasikeitė, kad jos neįmanoma sukurti čia, Žemėje, tai tada mes gausime kitą planetą.

Skaitytojas: Man sunku patikėti, kad aš gyvensiu kitoje planetoje.

Autorius: Bet Vedos tvirtina, kad tai įmanoma. Jeigu mes ugdysimės labiau išaukštintus norus, negu dabartiniai, tai mūsų gyvenimo sąlygos neabejotinai bus geresnės, ir paprastai tai įvyksta ne šiame, o sekančiame gyvenime. Dažnai gunos suteikia mums galimybę patirti tam tikrą laimę ir šioje planetoje, bet kartais tenka palaukti kito gimimo. Todėl iš pradžių reikia nuodugniai išsiaiškinti, kokie gunų pasireiškimai mums palankūs, kokie ne, o po to atsikratyti blogų charakterio bruožų ir ugdytis geruosius. Tam tikslui reikia viską susieti su gunomis ir gerai išanalizuoti.

Jeigu mes išmoksime pažinti gunų požymius ir jų įtaką mūsų pasaulėžiūrai ir elgesiui, tada galėsime susigaudyti, kokia guna vyrauja duotuoju laiko momentu.

Išsiaiškinus, kokios jėgos mus įtakoja, mums atsivers vidujinis laimės supratimas. Tada taps aišku, su kokiais charakterio bruožais mums teks padirbėti.

Skaitytojas: Jūs sakėte, kad gunos nematomos, kaipgi mes galėsime suprasti, kokia guna ir kokiu laiku mus įtakoja?

Autorius: O kas mums trukdo atkreipti dėmesį į permainas mūsų santykiuose su kitais žmonėmis? Į charakterio permainas? Pagal tai ir sprendžiama, kokios gunos veikia mūsų sąmonę.

Skaitytojas: Vadinasi, visus gunų pasireiškimo požymius mes turime žinoti taip pat gerai, kaip mokiniai daugybos lentelę?

Autorius: Teisingai, kitaip laimę mes matysime kaip savo ausis be veidrodžio. Ir svarbiausia suprasti, kad nereikia prievarta keisti savo gyvenimą – tuo pasirūpins gunos. Visas jėgas reikia skirti savajam laimės modelio pakeitimui.

Skaitytojas: Man atrodo, kad daugeliui žmonių tuo bus labai sunku patikėti.

Autorius: Žinoma, sunku, juk mes įpratome jaustis vieninteliais savo likimo šeimininkais. Mums atrodo, kad jeigu mes daugiau dirbsime, tai gyvenimas pasikeis. Mums norisi kovoti su nepalankiomis gyvenimo aplinkybėmis. Tačiau, stoję į žūtbūtinę kovą su gunomis, mes niekada jų neįveiksime. Liksime kaip stovime – nusivylę ir įsižeidę ant savo likimo.

Skaitytojas: Nejaugi, pakeitus laimės supratimą, likimas savaime keičiasi, ar vis dėlto reikalinga dar kažką daryti?

Autorius: Jūs mane neteisingai supratote, veltėdis niekada nebus laimingas. Dirbti reikia, bet stengiantis pakeisti save, o ne pasaulį. Turi vykti intensyvus vidinis darbas, bandant nugalėti savo netikusius potraukius ir pajusti aukštesnio lygio laimės skonį. Kai tik tai įvyks, gunų poveikis nedelsiant pakis ir likimas savaime pradės keistis į gerąją pusę. Permainos palies visas mūsų gyvenimo puses.

Skaitytojas: O jeigu mes neišsiugdysime potraukio aukštesnio tipo laimei? Negi mes tada neišvengiamai patirsime karmines buvusių norų ir poelgių reakcijas?

Autorius: Deja, taip. Jeigu mūsų nauja pasaulėžiūra ir naujas laimės supratimas nepastovūs, tai negalime tikėtis geresnio gyvenimo. Šiuo atveju visos mūsų gyvenimo permainos vyks nepriklausomai nuo mūsų naujų, bet dar tokių silpnų norų. Likimas ir toliau priklausys nuo mūsų praeito gyvenimo. Bet kai tik naujieji norai persvers buvusius, kai mes paremsime juos kažkokiomis pastangomis, tada galėsime realiai įtakoti mūsų gyvenimo įvykius.

Skaitytojas: Dabar aišku, kodėl dauguma žmonių nepatenkinti savo likimu. Jie visą gyvenimą tik ir kovoja su sunkumais, kuriuos jiems siunčia likimas, ir atiduoda tam visas jėgas. Nežiūrint į patiriamus vargus, jie nesupranta, kad nepakeitus gyvenimo tikslo, likimo irgi nepakeisi. Taip jie ir blaškosi, kaip žuvys ant kranto, negalėdami pakeisti savo vargano gyvenimo.

Autorius: Taip, tai liečia ir šeimyninius santykius, ir darbinius, ir šeimos biudžetą, ir vaikų auklėjimą, ir ligas. Žmogus turi sugebėti bent kiek atsitraukti nuo kasdieninių reikalų ir ugdyti savyje potraukį labiau išaukštintam gyvenimo būdui.

Jeigu jam tai pasiseks, anksčiau ar vėliau jis susitiks su dorybingais žmonėmis ir ims juos labai gerbti.

Vėliau jis pradės su jais bendrauti artimiau. Pasekmėje greitai pasikeis jo laimės supratimas ir atsiras entuziazmas dirbti su savimi. Taip žmogus tiesiog per keletą metų gali pakeisti savo gyvenimą.

Skaitytojas: Nejaugi tai įvyks ir tada, kai planetų išsidėstymas bus mums nepalankus?

Autorius: Žinoma, juk jų poveikį mūsų sąmonei irgi kontroliuoja gunos.

Skaitytojas: Vadinasi, bendravimas su dvasiškai pažengusiais žmonėmis keičia gunų įtaką ir yra pagrindinė žmogaus pareiga, o visa kita – antraeiliai dalykai?

Autorius: Jūs padarėte revoliucingą, bet absoliučiai teisingą išvadą. Tikrai, jeigu žmogus daugiau laiko skirs bendravimui su šventais žmonėmis ir žengs savęs pažinimo keliu, tai jo poreikiams patenkinti reikės daug mažiau pastangų, ir jo gyvenimas visais atžvilgiais bus sėkmingas. Jo laukia tiek dvasinė, tiek materiali gerovė.

Skaitytojas: Tai ką, jam pinigai iš dangaus nukris?

Autorius: Ne, tiesiog dorybės guna duos jam gerą darbą, kuriam nereikės skirti daug laiko, bet atlyginimas bus geras.

Skaitytojas: Nejaugi dorybės guna duos man tiek pinigų, kiek aš norėsiu?

Autorius: Pinigų turėsite tiek, kiek norėsite, kai atsidursite dorybės gunos įtakoje. Bet supraskite, kad būdamas visiškoje dorybės gunoje, jūs nelabai domėsitės pinigais.

Skaitytojas: Ir sveikata savaime bus gera?

Autorius: Taip, dorybingi žmonės nustoja sirgti.

Skaitytojas: Ir vaikai savaime išsiauklės…

Autorius: Jūs triskart teisus. Geriausias vaikų auklėjimo būdas – pačiam persiauklėti. Tada vaikai jaus jums didelę pagarbą, savarankiškai seks jūsų pavyzdžiu ir užaugs ne mažiau dorybingi kaip jūs.

Skaitytojas: Ar tai liečia bet kokį vaiką?

Autorius: Praktiškai bet kokį iki trylikos metų. Augesni vaikai jau būna lytiškai subrendę ir juos perauklėti daug sunkiau, reikia daugiau laiko.

Skaitytojas: Pakeitus bendravimo ratą, kokių dar priemonių reikėtų imtis, norint patekti į dorybės gunos globą?

Autorius: Taip, tikrai, yra specialios veiklos sritys, padedančios greičiau atsidurti dorybės gunoje.

Skaitytojas: Jau žinau, ką pasakysite – tai maldos ir dienos režimo laikymasis, nes tai formuoja teisingus norus.

Autorius: Teisingai, tik reikia tiksliai žinoti, kokie būtent poelgiai atveda mus į laimę ir “perjungia” iš vienos gunos į kitą. Tam padeda trys veiklos pobūdžiai: 1) dorybingos askezės; 2) aukojimai dorybėje ir 3) aukų atnašavimas dorybėje.

Norint užsiimti tokia veikla, reikia žinoti, kokie poelgiai mus veda į laimę, o kokie verčia degraduoti. Tai nėra taip paprasta. Visų pirma reikia kuo nuodugniausiai išnagrinėti gunų veiklos mechanizmą, kuo mes dabar ir užsiimame, o minėtus tris veiklos pobūdžius aptarsime vėliau.

Skaitytojas: Vadinasi, norint priartėti prie dorybės gunos, pirmiausia reikia gerai pažinti visas tris gunas. O ką jos įtakoja mūsų viduje?

Autorius: Viską, išskyrus sielą. Gunų įtaka pasireiškia pačiais įvairiausiais gyvenimo atvejais tiek kūno viduje, tiek jį supančioje aplinkoje.

Išvada: mūsų gyvenimas – tai nesibaigianti kova su sunkumais, kuriuos mums siunčia likimas. Bet jeigu žmogus gauna gerą bendravimą ir užuot kovojęs, visas pastangas skiria savęs pažinimui, sunkumai išnyksta kaip dūmas.

Norint pažinti slaptinguosius laimingo gyvenimo dėsnius, į viską reikia žiūrėti trijų gunų kontekste. Einant šia kryptimi, pradžioje svarbiausia – kruopščiai studijuoti temas, susijusias su jų veikla.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis