Kas tai yra konkurse. Konkursas žodžio reikšmė

kas tai yra konkurse

Bendrųjų gebėjimų testavimas Bendrųjų gebėjimų testavimai vykdomi Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Asmuo bendrųjų gebėjimų testo sprendimui registruojasi Atrankos modulio savitarnoje, adresu   www. Bendrųjų gebėjimų tikrinimui naudojamas Valstybės tarnybos departamento  užsakymu specialiai valstybės tarnautojų atrankai sukurtas testas, kurį sudaro klausimai, skirti patikrinti bendruosius mąstymo gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas.

Daugiau apie bendrųjų gebėjimų tikrinimą skaitykite čia.

Naršymo meniu

Išlaikyto bendrųjų gebėjimų testo kas tai yra konkurse galioja 3 metus. Taigi asmenys per šį laikotarpį gali dalyvauti konkursuose į valstybės tarnautojo pareigas neperlaikydami bendrųjų gebėjimų testo.

kaip užsidirbti pinigų internete į sąskaitą

Neišlaikius bendrųjų gebėjimų testo 2 kartus iš eilės, perlaikymas galimas po 6 mėn. Vadovavimo gebėjimų vertinimas Vadovavimo gebėjimų vertinimas vykdomas tik Vilniuje. Vadovavimo gebėjimus turi teisę tikrintis asmenys, pretenduojantys į vadovaujančias pareigas atrankoje, kuriems leidžiama dalyvauti konkurse atitinka specialiuosius reikalavimus bei vadovavimo gebėjimų tikrinimo dieną yra  išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

Asmuo vadovavimo gebėjimų tikrinimui registruojasi Atrankos modulio savitarnoje, adresu www. Pretendentai, siekiantys užimti įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo pareigas, turi turėti vadovavimo gebėjimų, reikalingų įstaigos strateginiams sprendimams priimti ir užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą, o pretendentai, siekiantys užimti įstaigos struktūrinio padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas, turi turėti vadovavimo gebėjimų, reikalingų koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių asmenų darbą, deleguojant jiems užduotis ir užtikrinant jų įvykdymą.

Vadovavimo gebėjimų teigiamas įvertinimas galioja 3 metus. Konkurse gali dalyvauti tie asmenys, kurie yra išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir, jei pretenduoja užimti vadovaujančias pareigas, pasitikrinę vadovavimo gebėjimus. Asmuo, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, turi atitikti visus pareigybės aprašyme nurodytus reikalavimus. Reikalavimai yra skirstomi į bendruosius ir specialiuosius. Specialiuosius reikalavimus nustato konkursą valstybės tarnautoją priimanti įstaiga, atsižvelgdama į darbo pobūdį.

Kas tai yra konkurse aprašyme negali būti nustatyti tokie specialieji reikalavimai, kurie nebūtini pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti.

Istorija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ]  m.

Specialusis reikalavimas gali būti tam tikros studijų srities ir krypties išsilavinimo turėjimas, specifinių teisės aktų išmanymas, darbo patirties turėjimas, užsienio klabos mokėjimas ir kt.

Taip pat asmuo, siekiantis valstybės tarnautojo statuso, turi užpildyti Vyriausybės nutarimu patvirtintos formos deklaraciją, kurioje būtų pateikti duomenys dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Forma pildoma Atrankos modulio savitarnoje, adresu   www. Konkursas papildomai gali būti skelbiamas  ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Konkursą organizuojanti įstaiga paskelbtą konkursą motyvuotu sprendimu gali atšaukti ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki konkurso pradžios.

Dokumentų priėmimas Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos.

interneto apskaitos pajamų apskaita ENVD

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse įstaigai per Atrankos modulio savitarną, adresu www. Konkursą organizuojanti įstaiga apie atitiktį ar neatitiktį Valstybės kas tai yra konkurse įstatyme nustatytiems bendriesiems bei pareigybės parašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, asmenį per Atrankos modulio savitarną informuoja per 5 darbo dienas nuo asmens prašymo dalyvauti konkurse pateikimo dienos.

Konkursą organizuojanti įstaiga, iškilus abejonių dėl asmens gyvenimo aprašyme pateiktos informacijos tikrumo, per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo  gali paprašyti per jos nustatytą terminą papildomai pateikti: asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą; dokumentą, patvirtinantį įgytą valstybės tarnautojo pareigoms eiti reikalaujamą valstybinės kalbos mokėjimo lygį pagal Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Manytume, kad darbo patirtį stažą patvirtinančiais dokumentais taip pat galėtų būti socialinio draudimo pažymėjimas senojo pavyzdžioValstybinės socialinio draudimo fondo valdybos išduota pažyma apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, pažyma iš ankstesnės darbovietės.

Daugiau informacijos skaitykite DUK. Asmeniui nepateikus prašomų dokumentų kopijų per konkursą organizuojančios įstaigos nustatytą terminą, laikoma, kad jis neatitinka bendrųjų ir ar specialiųjų reikalavimų ir jam neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie atitiktį ar neatitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nustatytiems pareigybės aprašyme, asmuo per Atrankos modulio savitarną informuojamas per 5 darbo dienas nuo konkursą organizuojančios įstaigos nustatyto termino papildomiems dokumentams pateikti pabaigos.

Konkurso komisijos sudarymas Konkursui vykdyti sudaroma konkurso komisija toliau — komisija. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių. Konkurso į vadovaujančias valstybės tarnautojo pareigas komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių. Į komisijos narių sąrašą turi būti įtraukti konkursą organizuojančios įstaigos personalo administravimo tarnybos vadovas arba kitas valstybės tarnautojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas, ir tiesioginis būsimo valstybės tarnautojo vadovas arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

Komisiją sudarančio asmens sprendimu komisijos posėdyje patariamojo balso teise gali dalyvauti srities -čiųsusijusios -ių su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, ekspertas -ai. Komisijos nariu negali būti valstybės politikas, išskyrus atvejus, kai jis yra tiesioginis valstybės tarnautojo vadovas.

Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra pretendentų tėvai įtėviaivaikai įvaikiaibroliai įbroliaiseserys įseserės kas tai yra konkurse, seneliai, vaikaičiai, sutuoktiniai, sugyventiniai, taip pat pretendentų sutuoktinių, sugyventinių, vaikai įvaikiaibroliai įbroliaiseserys įseserėsseneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai.

Komisijos nariais taip pat negali būti asmenys, kai yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl šių asmenų nešališkumo. Komisijos darbe kas tai yra konkurse dalyvauti visi jos nariai. Kai konkurso komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Kai konkurso komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti jos pirmininkas, šią komisiją sudaręs asmuo raštu paveda kitam konkurso komisijos nariui atlikti komisijos pirmininko funkcijas.

Komisijos darbe stebėtojo teisėmis gali dalyvauti konkursą organizuojančioje įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos toliau vadinama — profesinė sąjunga arba, jeigu veikia kelios tokios sąjungos, kelių profesinių sąjungų atstovai ir ar ne daugiau kaip trys kiti visuomenės atstovai Lietuvos Respublikoje įregistruoto viešojo juridinio asmens, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgaliotas atstovaitaip pat Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojas Komisijos darbe stebėtojo teisėmis dalyvaujantys profesinių sąjungų ir kaip galiu užsidirbti pinigų kiti visuomenės atstovai turi teisę stebėti konkurso eigą.

Europos kalbų diena Klaipėdos konservatorijoje 2020

Jiems draudžiama konkurso metu daryti garso ar vaizdo įrašus, naudoti kitas technines priemones. Šias technines priemones naudojantys ar komisijos darbui trukdantys profesinių sąjungų atstovai komisijos pirmininko ar komisijos pirmininko funkcijas atliekančio komisijos nario sprendimu gali būti pašalinti iš konkurso. Konkursas Konkursas turi įvykti ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo konkurso paskelbimo Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka.

Konkursas į vadovaujančiojo valstybės tarnautojo pareigas turi įvykti ne anksčiau kaip po 23 darbo dienų nuo paskutinio pretendento, pateikusio dokumentus konkursą organizuojančiai įstaigai ir informuoto apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, užsiregistravimo tikrintis vadovavimo gebėjimus, išskyrus atvejus, kai visų konkurse dalyvaujančių pretendentų vadovavimo gebėjimai investicijos į bitkoinus palūkanų apžvalgose patikrinti Aprašo nustatyta tvarka.

Sąrašas:Eurovizijos dainų konkurso nugalėtojai – Vikipedija

Tokiu atveju konkursas gali įvykti ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacijos apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams pateikimo paskutiniam pretendentui, pateikusiam dokumentus konkursą organizuojančiai įstaigai, dienos.

Apie konkurso datą, laiką ir vietą konkursą organizuojanti įstaiga pretendentus per Atrankos modulio savitarną informuoja ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso pradžios. Pretendentas gali dalyvauti konkurse, jeigu prašymo dalyvauti konkurse pateikimo dieną arba konkurso dieną buvo patikrinti jo vadovavimo gebėjimai, jei konkursas organizuojamas į vadovaujančias pareigas, ir patikrintas užsienio kalbos mokėjimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarkajei pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos mokėjimo reikalavimas.

Pretendentai, atvykę į konkursą, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka, ir dokumentą apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimą, jeigu pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatytas anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos mokėjimo reikalavimas ir šis dokumentas anksčiau nebuvo pateiktas kas tai yra konkurse organizuojančiai įstaigai.

Papildomai nieko patiekti nereikia asmenims, kurie anglų, vokiečių arba prancūzų kalbos mokėjimą tikrinosi Valstybės tarnybos departamente Pretendentams, nepateikusiems šių dokumentų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkursas pradedamas pretendentams praneštu laiku. Esant dideliam pretendentų skaičiui valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu konkursas  gali būti vykdomas kelias dienas. Konkurse į valstybės tarnautojo pareigas naudojami du atrankos metodai — praktinės užduotys ir pokalbis, arba tik pokalbis.

Pokalbio tikslas - patikrinti pretendento tinkamumą eiti konkrečias valstybės tarnautojo pareigas. Pokalbis vertinamas nuo 1 iki 10 balų. Atsakymus vertina kiekvienas komisijos narys individualiai. Praktinių užduočių taikymas tikrinant pretendentų tinkamumą eiti pareigas yra alternatyvus: konkursą organizuojanti įstaiga gali pasirinkti, pateikti pretendentams praktines užduotis ar ne, gali pateikti praktines užduotis raštu ar žodžiu.

Kiti dalykai, kurie yra verti apsvarstyti Ar šis konkursas tinka mano įmonei? Tai dažnas klausimas pradedantiesiems. Pirkimo procesas yra naudojamas padėti pirkėjams pasirinkti tinkamą tiekėją -us už geriausią vertę ir padėti jiems sumažinti riziką.

Praktinė užduotis vertinama 0, 1 arba 2 balais. Konkurso  metu pretendentams pateikiami lygiaverčiai klausimai.

užsidirbti pinigų prieš išleidžiant pinigus

Konkurso metu pretendentams pateikiami klausimai, praktinė užduotis ir atsakymai į juos neviešinami. Konkurso eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas.

Kas yra Konkursas ? Žodžio Konkursas reikšmė

Praktinės užduoties balas arba komisijos narių balų vidurkis pridedamas prie pokalbio balo vidurkio. Pasibaigus konkursui, balų skaičiavimą turi teisę stebėti visi pretendentai. Pretendentams paskelbiami konkurso rezultatai ir jų kas tai yra konkurse. Pretendentai, nedalyvavę konkurso rezultatų paskelbime, apie savo rezultatą ir jo eilės numerį informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Konkursą įstaigoje laimi daugiausia balų surinkęs pretendentas, bet ne mažiau kaip 6 balus jei pateikiama praktinė užduotis — ne mažiau kaip 7 balus.

Jeigu didžiausią vienodą, balų skaičių surinko keli pretendentai, pirmenybė būti priimtam į tas pareigas teikiama pretendentui, atlikusiam nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigusiam bazinius karinius mokymus ar atlikusiam alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Galbūt jus domina